Informácie o energetike

Cenové rozhodnutia vydané ÚRSO Bratislava

 Cenníky

Povolenia vydané ÚRSO Bratislava

Prevádzkové poriadky, obchodné a technické podmienky

           Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy TRENS SK, a. s. preberá vzorový prevádzkový poriadok určený pre prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav, ktorý je v súlade s § 90 písm. d) prvého bodu zákona o energetike zverejnený na webovom sídle Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
 

            Prevádzkovateľ distribučnej siete TRENS SK, a. s. preberá vzorový prevádzkový poriadok určený pre prevádzkovateľov distribučnej siete, ku ktorej je pripojených menej ako 100 000 koncových odberateľov plynu, ktorý je v súlade s § 90 písm. d) druhého bodu zákona o energetike zverejnený na webovom sídle Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

 

Štandardy kvality za rok 2021

 

Výpis z Obchodného registra OS Trenčín

Na stránkach Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (www.urso.gov.sk) nájdete všetky potrebné informácie týkajúce sa oblasti výroby, dodávok a distribúcie všetkých druhov energií.