Informácie o energetike

Cenové rozhodnutia vydané ÚRSO Bratislava

 Cenníky

Povolenia vydané ÚRSO Bratislava

Prevádzkové poriadky, obchodné a technické podmienky

           Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy TRENS SK, a. s. preberá vzorový prevádzkový poriadok určený pre prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav, ktorý je v súlade s § 90 písm. d) prvého bodu zákona o energetike zverejnený na webovom sídle Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
           https://www.urso.gov.sk/vzorovy-prevadzkovy-poriadok-pre-prevadzkovatelov-miestnych-distribucnych-sustav/.
 

            Prevádzkovateľ distribučnej siete TRENS SK, a. s. preberá vzorový prevádzkový poriadok určený pre prevádzkovateľov distribučnej siete, ku ktorej je pripojených menej ako 100 000 koncových odberateľov plynu, ktorý je v súlade s § 90 písm. d) druhého bodu zákona o energetike zverejnený na webovom sídle Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

 

Štandardy kvality za rok 2022

 

Výpis z Obchodného registra OS Trenčín

Na stránkach Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (www.urso.gov.sk) nájdete všetky potrebné informácie týkajúce sa oblasti výroby, dodávok a distribúcie všetkých druhov energií.