Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Zhromažďujeme nasledujúce osobné údaje:

 • súbory cookies,
 • osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci našich formulárov - Kontaktný formulár, Dotaznik pre technicko-administratívne povolania,  Dotazník pre robotnícke povolania, Registrácia záruky, Reklamačný protokol, Servisné služby, Náhradné diely,
 • osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s našou vzájomnou obchodnou spoluprácou.   

Ako používame zhromažďované osobné údaje
 

Formuláre
Osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom našich formulárov -  Kontaktný formulár, Dotazník pre technicko-administratívne povolania,Dotazník pre robotnícke povolania, Registrácia záruky, Reklamačný protokol, Servisné služby, Náhradné diely, budú použité výhradne pre potreby spätného kontaktovania sa s vami.
 
Ako odvolať súhlas
Vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať zaslaním na adresu sídla prevádzkovateľa - TRENS SK, a.s., Súvoz 1, 911 32 Trenčín alebo na mailovú adresu: trens@trens.sk
 
COOKIES 
O návštevníkoch webstránky ( www.trens.sk). Prevádzkovateľ nespracováva žiadne osobné údaje, prostredníctvom ktorých by Prevádzkovateľ vedel tieto (osobné údaje) individuálne identifikovať. Prevádzkovateľ však môže prostredníctvom cookies získať prístup k údajom, ktoré teoreticky umožňujú nepriamu identifikáciu Vás ako fyzickej osoby. Napríklad typ prehliadača, používaný operačný systém, URL predchádzajúcej navštívenej stránky, IP adresa, geografická poloha, ako dlho sa zdržíte na  webstránke Prevádzkovateľa atď.. Tieto údaje však Prevádzkovateľ nevyužíva na individuálne identifikovanie žiadnych konkrétnych osôb. Zhromažďuje ich len agregovane a štatistickým spôsobom ich analyzuje, aby získal informácie o tom, odkiaľ sa navštevuje webová stránka, ako dlho na nej  návštevníci zostávajú, aké informácie zvyčajne hľadajú a podobne. Uvedené Prevádzkovateľovi umožní zlepšovať jeho služby. 
 
Webstránka používa súbory cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú ukladané do Vášho počítača alebo mobilného zariadenia. Okrem nevyhnutných (tzv. funkčných) cookies, Prevádzkovateľ používa tiež marketingové cookies, zamerané na cielenie reklamy jeho produktov a služieb a analytické cookies, slúžiace na meranie návštevnosti a pohybu na webstránke. Aby Prevádzkovateľ mohol využívať marketingové a analytické cookies, potrebuje k tomu váš súhlas, vyjadrený prostredníctvom cookie lišty/pop-up okna.
 
Analytické cookies sa uchovávajú po dobu 24 mesiacov. Na analýzu (analytické cookies) sa využíva služba Google Analytics. Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii TU. Služba Google Analytics podporuje voliteľný doplnok prehliadača, prostredníctvom ktorého môže užívateľ tejto služby zakázať službe Google Analytics používať meranie na všetkých webových stránkach, ktoré navštívi. Doplnok si môžete inštalovať TU.
 
Zároveň si vás dovoľujeme upozorniť, že webové prehliadače umožňujú prispôsobiť užívateľom ich individuálne nastavenie tak, aby obmedzili alebo úplne odmietli prijatie súborov cookies alebo ich odstránili. Viac informácií je dostupných na nasledujúcich odkazoch (v závislosti od vášho prehliadača): Chrome, Firefox, Edge, IE.
 
Aké kategórie osobných údajov o vás spracúvame ? 

 • Základné identifikačné a kontaktné údaje, najmä: titul, meno, priezvisko, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, dátum narodenia, číslo dokladu totožnosti, údaje zo Živnostenského registra Slovenskej republiky (v prípade ak podnikateľskú činnosť vykonávate ako SZČO); môže ísť napríklad o údaje potrebné na evidenciu vstupov do priestorov Prevádzkovateľa, o čase strávenom v priestoroch Prevádzkovateľa, evidenčné čísla motorových vozidiel, údaje potrebné k uzatvoreniu zmluvy a podobne; 
 • Údaje personálnej agendy (len v prípade uchádzačov o zamestnanie u Prevádzkovateľa); 
 • Kamerový záznam
 • Údaje uvedené v dokumentoch a účtovné údaje: údaje, ktoré sú súčasťou zmlúv, faktúr, objednávok, životopisov, údaje o prijatých a odoslaných platbách, bankové spojenie, číslo účtu; 
 • Údaje členov predstavenstva, dozornej rady, prokuristov či akcionárov: v rozsahu nevyhnutnom pre riadny výkon činnosti týchto orgánov a ich členov, t. j. v rozsahu podľa osobitných predpisov; a 
 • Údaje o zdraví: za určitých okolností Prevádzkovateľ môže spracúvať aj Vaše údaje o zdraví. Konkrétne v prípade, ak to nariadi Zákon o ochrane zdravia či príslušná vyhláška ÚVZ SR. O spracúvanie pôjde v prípade, ak sa tak bude diať automatizovaným spôsobom alebo neautomatizovaným spôsobom, ak údaje budú súčasťou informačného systému (napríklad výsledky COVID testov).

Ako súbory cookies kontrolovať a zmazať

Nastavenie cookie je možné zmeniť v rámci vášho internetového prehliadača v sekcii Nastavenia. Odstránením alebo zablokovaním súborov cookies budete môcť navštíviť naše webové stránky, ale niektoré funkcie nemusia pracovať správne. 

TRENS SK, a.s., Súvoz 1, 911 32 Trenčín, IČO: 45 525 315,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č. 10582/R, trens@trens.sk 

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom:

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)
Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb (zamestnancov, klientov, návštevníkov webstránky) v našich informačných systémoch na presne určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené, pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 a 9 Nariadenia (jednotlivé účely a právne základy sú uvedené v prílohe týchto Zásad ochrany osobných údajov).
Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:

 1. Právo na prístup k osobným údajom – ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia).
 2. Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 Nariadenia).
 3. Právo na výmaz – „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66 Nariadenia.
 4. Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraným osobným údajom alebo dočasné odstránenie spracúvania.
 5. Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.
 6. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov.
 7. Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).

TRENS SK, Súvoz 1, 911 32 Trenčín, prijala ako prevádzkovateľ informačného systému všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.
UPOZORNENIE: z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.
 
V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali: trens@trens.sk.