Manažérske systémy

TRENS SK, a.s. vlastní od roku 1996 certifikát, ktorý potvrdzuje, že spoločnosť zaviedla a udržiava systém manažérstva kvality v oblasti vývoja a výroby obrábacích strojov podľa  požiadaviek medzinárodnej normy EN ISO 9001. Začiatkom roka 1999 získala certifikát na systém environmentálneho manažérstva, ktorý potvrdzuje, že v oblasti životného prostredia spoločnosť spĺňa požiadavky medzinárodnej normy EN ISO 14001.

Systém manažérstva kvality je udržiavaný tak, aby trvalo zlepšoval efektívnosť a účinnosť výkonnosti TRENS SK, a.s., a to tým, že zohľadňuje potreby zákazníkov a ďalších zainteresovaných strán.
 
Vrcholový manažment TRENS SK, a.s. sa aktívne zapája pri vypracovaní a udržiavaní efektívneho a účinného systému manažérstva kvality s cieľom dosiahnuť úžitok pre zainteresované strany.

Vrcholový manažment TRENS SK, a.s. vyžaduje profesionálny prístup a odbornú pripravenosť od všetkých zamestnancov spoločnosti pri kontakte so zákazníkom. Pri spolupráci so zákazníkom je rozhodujúca jeho spokojnosť, ktorú zisťujú pracovníci TRENS SK, a.s. pri osobnom kontakte, písomnou alebo verbálnou formou.

TRENS SK, a.s. naďalej spĺňa požiadavky medzinárodnej normy STN EN ISO 9001:2016 a STN EN ISO 14001:2016, čo potvrdil recertifikačný audit Systému manažérstva kvality a dozorný audit Systému environmentálneho manažérstva kvality, pri ktorom bol preskúmaný systém manažérstva kvality auditormi certifikačného orgánu TÜV SUD Slovakia, s.r.o.