Politika kvality

Politika ISM kvality TRENS SK, a. s.

Vedenie spoločnosti TRENS SK, a.s. stanovilo politiku kvality, ktorá je v súlade s víziou a stratégiou vrcholového manažmentu o budúcnosti spoločnosti.
Cieľom je zabezpečiť dlhodobý, úspešný a komplexný rozvoj spoločnosti v rámci celého spektra podnikateľských aktivít. Plne si uvedomujeme, že tento cieľ môžeme dosiahnuť len úplným uspokojovaním požiadaviek našich zákazníkov, systematickou starostlivosťou o kvalitu výrobkov, ako aj kvalitou všetkých procesov a činností podieľajúcich sa na realizácii našich produktov.
Vedenie spoločnosti TRENS SK, a.s. si taktiež plne uvedomuje svoju zodpovednosť voči životnému   prostrediu pri realizácii svojich podnikateľských aktivít stanovením environmentálnych cieľov.

 

Základom pre dosiahnutie cieľov sú nasledovné zásady:
 

 • Pri realizácii svojich aktivít vychádzame z poznaných požiadaviek zákazníkov a obchodných partnerov s cieľom  konať v súlade s očakávaniami  zákazníkov.
 • Starostlivosť o kvalitu a zodpovednosť za kvalitu výrobkov vnímame ako základné povinnosti manažmentu a všetkých zamestnancov.
 • Podporujeme neustále zlepšovanie, ktoré je nevyhnutné pre zvyšovanie konkurencieschopnosti firmy.
 • Neoddeliteľnou súčasťou  práce je otvorená komunikácia  a podpora tímovej práce.
 • Presadzujeme, aby naši zamestnanci pracovali v príjemnom prostredí a prácu vykonávali v súlade s najnovšími požiadavkami na zabezpečenie bezpečnosti pri práci.

V zmysle zásad trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti, postupným vytváraním a plnením environmentálnych cieľov a environmentálnych programov sa TRENS SK, a.s. zaväzuje:

 • Dodržiavať záväzky vyplývajúce z platných environmentálnych predpisov a požiadaviek v oblasti životného prostredia, ktoré súvisia s činnosťou našej spoločnosti.
 • Pravidelne monitorovať a hodnotiť naše environmentálne plány a ciele, za účelom neustáleho zlepšovania nášho environmentálneho povedomia.
 • Pri výrobných procesoch, servisnej a technologickej činnosti klásť dôraz na zlepšovanie pracovného prostredia a ochrany zdravia svojich zamestnancov. Prostredníctvom preventívnych opatrení minimalizovať riziko znečisťovania životného prostredia.
 • Uprednostňovať dodávateľov a obchodných partnerov, ktorí sa správajú v súlade s našou environmentálnou politikou. Pri nákupe podporovať energeticky úsporné produkty, služby a návrhy na znižovanie našej energetickej náročnosti a energetickej náročnosti našich zákazníkov
 • Objektívne a presne informovať zamestnancov, verejnosť, štátnu správu o dosahovaných výsledkoch a ďalších zámeroch pri ochrane životného prostredia
 • Pre zabezpečenie funkčnosti systému environmentálneho manažérstva v TRENS SK, a.s. vytvoriť potrebné materiálne, finančné a ľudské zdroje
 • Motivovať zamestnancov, rozvíjať ich environmentálne myslenie a upevňovať ich povedomie a postoje ku životnému prostrediu a ku riešeniu problémov
 • Politika kvality je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti. Všetci riadiaci pracovníci spoločnosti sú povinní túto politiku kvality uplatňovať v praxi, prijímať účinné opatrenia pre ďalší rozvoj Systému manažérstva kvality a Systému environmentálneho manažérstva kvality. Kontrolou dodržiavania zásad uvedených v politike kvality je poverený Predstaviteľ manažmentu pre SMK a SEM.

Politika ISM kvality  je ročne prehodnotená pri tvorbe podnikateľského plánu na príslušný kalendárny rok a nadobúda platnosť dňom podpísania.