DOTAZNÍK PRE TECHNICKO-ADMINISTRATÍVNE POVOLANIA

Záujemca/ Uchádzač
Info
Adresa bydliska
Dosiahnuté vzdelanie
Pracovné skúsenosti / Zamestnávatelia
Jazykové znalosti
Počítačové schopnosti

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti TRENS SK, a.s. dobrovoľne v zmysle §7 zákona č. 428/2002 Z.z.o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas na spracovanie osobných údajov na marketingové účely TRENS SK, a.s.(zasielanie informácii o pripravovaných akciách, produktoch a inej podobnej marketingovej komunikácie, a to aj prostredníctvom elektronickej komunikácie, SMS a pod.) v rozsahu uvedenom vo formulári. TRENS SK, a.s. je oprávnená tieto údaje spracovávať aj prostredníctvom tretích osôb a tiež ich poskytnúť spoločnostiam patriacim do autorizovanej siete predajcov a servisných stredísk TRENS SK, a.s. za rovnakým účelom, na aký boli udelené. Zároveň súhlasím, aby TRENS SK, a.s.spracovávala moje osobné údaje až kým nebude súhlas písomne odvolaný. Týmto beriem na vedomie, že mám vo vzťahu k svojim spracúvaným osobným údajom práva podľa §20 a súv. zákona č. 428/2002 Z.z.. V rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok udeľujem súhlas aj na spracúvanie iných mnou poskytnutých údajov, nemajúcich charakter osobného údaju.